Oferta

Usługi w zakresie projektów badawczo – rozwojowych

CRIDUM specjalizuje się w projektach badawczo - rozwojowych oraz komercjalizacji wyników tychże projektów. CRIDUM inicjuje współpracę biznesu z nauką oraz pozyskuje środki publiczne służące finansowaniu wspólnych projektów. Oferuje także pozyskiwanie środków na opłaty związane z pozyskaniem ochrony prawnej własności intelektualnej przedsiębiorstw.  

Zakres usług obejmuje:

 • przygotowanie studium wykonalności lub biznes planu,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
 • montaż finansowy,
 • doradztwo z zakresu ochrony własności intelektualnej,
 • doradztwo w komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • specjalistyczne szkolenia.

 

Usługi w zakresie projektów inwestycyjnych

CRIDUM oferuje doradztwo dla przedsiębiorstw, niezależnie od branży, w zakresie finansowania inwestycji. Szacujemy ryzyko i opcje decyzyjne w projekcie. Analizujemy finansową wykonalność projektu oraz to czy projekt zwiększy wartość biznesu klienta.

Zakres usług obejmuje:

 • analizę projektu pod kątem doboru najkorzystniejszych źródeł finansowania,
 • opracowanie biznes planu oraz wniosku o dofinansowanie,
 • nadzór finansowy i rozliczenie projektu,
 • doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji w parku naukowo-technologicznym,
 • doradztwo w zakresie współpracy z sektorem nauki.

We współpracy z Partnerami CRIDUM oferuje dodatkowo:

 • pozyskanie wsparcia z funduszy typu venture capital,
 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo prawne,
 • doradztwo finansowe w zakresie emisji obligacji (rynek catalist),
 • inicjowanie współpracy biznesu z nauką.

Zapewniamy obsługę całego procesu aplikacyjnego od momentu przygotowania dokumentacji, przez negocjacje aż do podpisania umowy. Doradzamy
przy rozliczeniu i kontroli projektu do momentu jego zakończenia.

 

Usługi w zakresie programu Horyzont 2020

CRIDUM świadczy usługi dla przedsiębiorców i jednostek naukowych w zakresie obsługi procesu aplikowania o środki w ramach ogólnoeuropejskiego programu HORYZONT 2020. Projekty mogą dotyczyć współpracy obu stron w projektach badawczych lub być ukierunkowane na finansowanie samodzielnie prowadzonych prac rozwojowych przedsiębiorstw. Zasadniczym celem jest przejście drogi „od pomysłu do przemysłu” oraz podejmowanie międzynarodowej
i międzysektorowej współpracy nauki i biznesu.

Oferta w zakresie programu HORYZONT 2020 obejmuje:

 • doradztwo dotyczące wyboru właściwego programu do aplikowania,
 • doradztwo w zakresie poszukiwania partnerów i budowania konsorcjów,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • montaż finansowy,
 • rozliczanie projektu.

 

Zarządzanie projektami

Jesteśmy ekspertami w zarządzaniu projektami. Planujemy, organizujemy, zarządzamy, kontrolujemy i stale analizujemy opcje pojawiające się w projekcie. Wiemy kiedy projekt warto rozwijać, kiedy go zamknąć lub po prostu czekać na rozwój sytuacji i zareagować w odpowiedniej chwili.

Zarządzamy projektami biznesowymi oraz wdrażanymi przez instytucje publiczne, koncentrując się na osiągnięciu założonych celów wykorzystując dostępne zasoby w przewidzianym czasie. Zawsze przedstawiamy klientowi projekt z perspektywy przyszłych korzyści lub strat w celu ochrony przed gorzkim doświadczeniem. Do każdego projektu angażujemy specjalistów w wymaganych specyfiką przedsięwzięcia dziedzinach.